Valtakunnan uutisiin Talvivaaran tapahtumat eivät juuri yllä.Sitävastoin Kainuussa ja Kainuun Sanomien verkkosivuilla asiasta keskustellaan.

Valtakunnan uutinen oli pörssiyhtiön aloittama Talvivaaran avolouhos ja biologinen malmin käsittely liuoitusaltaineen.

Malmista erotettu uraani on sitoutuneena kipsiseokseen, jonka pato petti ja kipsiseosta uraaneineen vuosi alapuoliseen vesistöön.

Merkittäväksi asian  tekee myös se, ettei valvova viranomainen STUK toiminut. Säteilyä ei mitattu, paikallinen ELY taas ei saanut mennä mittaamaan, "asia kuuluu STUK:lle".

Kaivosyhtiön aikomus toimia uraanikaivoksena vanhalla ympäristöluvallaan ilman uutta ympäristövaikutusarviointia on kyseenalainen. YVA -lain asetuksessa on listattu kohteet, joissa YVA on pakollinen, näitä ovat mm. uraanikaivostoiminta.

Uraanikaivokset lisättiin asetukseen viime vaalikaudella ympäristövaliokunnan käsittelyssä. Talvivaaran aikaisemman ympäristövaikutusarvioinnin  yhteydessä ei uraanikaivostoiminnasta kerrottu, ei  YVA -ohjelmassa eikä YVA -selostuksessa.