HS on kertonut asemakaavojen valitusoikeuksien kaventamisesta. Hallituksen esitys on jo eduskunnassa (HE 102/2008 vp). Käytännössä Vanhasen II hallitus ja ministeri Vapaavuori toistavat samaa, mikä ei ministeri Enestamille onnistunut. V. 2006 hallitus esitti (HE 81/2006) kaikkien niiden asemakaavojen valitusoikeutta luvanvaraisiksi, jos "asia olisi ratkaistu lainvoiman saaneessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa". Kyseessä on valitustiestä hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kuitenkin ympäristövaliokunta ja täysistunto rajoittivat valituslupajärjestelmää koskemaan vain "alueen pääasiallista maankäyttöä". Mikäli alueen pääasiallinen maankäyttö olisi ratkaistu yleiskaavakäsittelyssä on sitä koskeva valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen haettava erikseen (YmVM 8/2006).

Nyt hallituksen esitys (HE 102/2008)  on vähintäin epäselvä. Hallitus on muuttamassa maankäyttö- ja rakennuslain 188 § uudella tavalla. Enään ei puhuta asemakaavaa koskevan asian "ratkaisemisesta yleiskaavassa". Kirjattuna on ainoastaan ajatus "oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevasta asemakaavasta". Enää ei mainita "asian ratkaisua".

Lain kirjaus on saattaa estää valitusoikeuden sellaisesta asemakaavakäsittelyssä esiin tulleesta seikasta, jota ei yleiskaavavaiheessa ole lainkaan käsitelty tai se ei ole tullut esille.

Muun muassa KHO on vastustanut lainmuutosta pitäen sitä päänavauksena kuntalaisen aseman heikentämiseen.