Valitettavasti hallitusohjelma ei anna kysymykseen myönteistä vastausta. Hallitusohjelmassa sitävastoin valmistaudutaan jälleen kerran puuttumaan kansalaisten oikeuteen vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja siihen kohdistuvaan päätöksentekoon. Asiasta on kirjaus ohjelman sivulla 53: "Kaavoitusta tehostetaan edelleen selkeyttämällä valituslupaprosessien vaatimuksia ja aikatauluja".

Taustalla on ajatus, että kansalaisten oikeus valittää elinympäristöönsä koskevasta päätöksenteosta heikentää asuntorakentamista. Käsitys on pahasti väärä. Todellinen asuntorakentamisen hidaste on pääkaupunkiseudun asuntorakentamiselle kaavoitetut tontit, joita ei kuitenkaan rakenneta. Syynä on yksinkertaisesti maan hinnan kohoamisen jatkuminen.

Hallitusohjelma sisältää lisöksi konkreettisen esityksen valitusoikeuden uudesa rajaamisesta. Hallinto-oikeudesta saisi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vasta valitusluvan saamisen jälkeen.

Eduskunnan ympäristövaliokunta on käsitellyt ajatusta mietinnössään ja todennut sen olevan perustuslain näkökulmastakin ongelmallisen. Pohjalla on perustuslakivaliokunnan valitusoikeuden rajaamisesta antama lausunto.

Asuntoministeri Vapaavuori toimi itse perustuslakivaliokunnan jäsenenä, nyt kuitenkin hallitusohjelma on ajamassa perustuslakivaliokunnan kannan vastaisesti valitusoikeuden rajaamista.

Kansalaisten mahdollisuus valittaa elinympäristönsä muuttamiseen suuntautuvista hankkeista ei estä asuntorakentamista. Asuntorakentamista estää tonttimaan saanti ja vielä enemmän se, että jatkuva voitontavoittelu estää asuntokäyttöön kaavoitetun maan rakentamisen. Tontinomistaja odottaa maan hinnan jatkuvaa nousua.

Maan hinnan osuus kerrosneliömetrin hinnasta on jo nyt kolmannes.